Zásady ochrany osobních údajů

 

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich Obchodních podmínkách, v sekci týkající se ochrany osobních údajů.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Koření od Davídka s.r.o., IČ 06220231 se sídlem Přímá 28/6, 642 00 Brno - Bosonohy (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

  adresa: Přímá 28/6, 642 00 Brno - Bosonohy

  email: objednavky@davidkovokoreni.com

  telefon: +420 732 434 079

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, adresa, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • telefonní číslo
  • IČ a DIČ (pokud jej uvedete)
  • IP adresy zařízení, z nichž proběhl přístup na naše webové stránky
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • oprávněný zájem správce na ochranu serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím a poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • ochrana serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 2. E-maily, které Vám správce zasílá, nepovažuje správce ani Vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu), pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi správcem a Vámi.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy (například dopravní společnost, platební brána),
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Při poskytování služeb správci pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim správce může předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:
  • Společnost poskytující hosting Wedos Internet, a.s. pro ukládání dat z webové aplikace (politika bezpečnosti informací společnosti Wedos Internet, a.s.: https://datacentrum.wedos.com/cldata/272/politika-bezpecnosti-informaci.pdf). Osobní údaje neopouští území Evropské unie.
  • E-mailingovou službu MailChimp pro zasílání hromadných sdělení. Osobní údaje společnosti MailChimp jsou předávány do USA, přičemž společnost MailChimp splňuje bezpečnostní podmínky EU-U.S. Privacy Shield.
  • Služby statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).
  • služba Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta správci umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty správce, reklamy správce v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.. Společnost Seznam.cz deklarovala, že pro účely on-line reklamy bude po nabytí účinnosti GDPR využívat pouze taková data, která neidentifikují konkrétní fyzické osoby nebo prostřednictvím nichž není možné konkrétní fyzické osoby identifikovat. (více: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-vase-otazky/)
  • služba Facebook Pixel provozovaná společností Facebook Ireland Limited. Správci pomáhá v tom, že může lépe směřovat komunikaci, kterou inzeruje v podobě reklamy na Facebooku k těm lidem, kteří o ni pravděpodobně skutečně mají zájem, dle jejich aktivity na našem webu a nebude na ně komunikovat to, o co zájem pravděpodobně nemají. Prostřednictvím služby Facebook Pixel předáváme jako osobní údaj IP adresu návštěvníka. Osobní údaj může být společností Facebook Ireland Limited předáván do USA, přičemž společnost splňuje bezpečnostní podmínky EU-U.S. Privacy Shield.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

Výše zmíněná práva můžete uplatit nejrychleji na emailu objednavky@davidkovokoreni.com.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 2. Z emailové rozesílky máte možnost se jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého námi rozesílaného marketingového emailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. informování o změně v Obchodních podmínkách nebo Zásadách ochrany osobních údajů, změna našich kontaktních údajů apod.).

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména umístěním databáze u společnosti Wedos Internet, a.s. splňující úroveň zabezpečení dle certifikátu ISO/IEC 27001.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. V případě, že se správce dozví o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorní.
 5. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.
 6. Potvrzujete správci, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste uvedl/a údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy správce vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to správce požádá, vždy poskytněte aktuální a pravdivé údaje.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte také zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.